BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Krekenavos Agrofirma“ akcija vartotojams, kurios metu perkant bet kokius du termiškai apdorotus „Krekenavos“ gaminius „Iki“ ir „Iki Express“ parduotuvėse visoje Lietuvoje ir registruojant pirkimo čekius, galima laimėti UAB „Krekenavos agrofirma“ įsteigtus prizus (toliau – Akcija).
2. Akciją organizuoja UAB „Bigudy”, Maironio g. 28, Kaunas, įmonės kodas 302474726 (toliau – Organizatorius), UAB „Krekenavos agrofirma“ užsakymu, įmonės kodas: 168586873, adresas: Mantvilonių k. 1, Mantviloniai, LT-57346 Kėdainių r. (toliau – Užsakovas).
3. Akcijos vykdymo tvarką nustato Užsakovas pagal šias Akcijos taisykles (toliau – Taisyklės). Laikytis Taisyklių privalo visi Akcijoje dalyvaujantys asmenys.

AKCIJOS VIETA, PRODUKTAI, TRUKMĖ

4. Akcija vyksta birželio 28d. – rugpjūčio 8d. (imtinai).
5. Laikotarpis, kuriuo galima pirkti Akcijos prekes ir registruoti pirkimo čekius, prasideda 2021 m. birželio 28d. 00:01 val. ir baigiasi 2021 m. rugpjūčio 8d. 23:59 val.
6. Visa informacija apie Akciją ir Taisykles skelbiama interneto svetainėje www.KaiNorisiMesos.lt.
7. Akcija rengiama visose Lietuvos teritorijoje esančiose „Iki“ ir „Iki Express“ parduotuvėse. Akcijos prekių, kurias įsigyjant galima dalyvauti Akcijoje, skaičius neribojamas.

PRIZŲ FONDAS

8. Prizų fondas, toliau – Prizai:
8.1. KAMADO BONO GRANDE grilius – 6 vnt.
8.2. „Krekenavos“ mėsos gaminių rinkinys – 200 rinkinių po 1 kg (viso 200 kg). Rinkinį sudaro:
- Krekenavos „Kai norisi MĖSOS“ vytintos dešrelės (400g),
- Krekenavos „Kai norisi MĖSOS“ vytintos dešrelės su jelapenu (400g),
- Krekenavos „Dūzgės“ kiaulienos vytintos dešrelės (100g),
- Krekenavos „Dūzgės“ vištienos vytintos dešrelės (100g).
9. Užsakovas sumokės visus su prizais susijusius mokesčius (įskaitant ir prizų siuntimo mokesčius).

AKCIJOS DALYVIAI

10. Akcijoje gali dalyvauti visi fiziniai asmenys. Akcijoje gali registruotis visi 14 metų sulaukę asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje. Nepilnamečius asmenis iki 14 metų gali registruoti jų teisėti atstovai savo, t. y. teisėto atstovo, vardu. Nepilnamečiai gali dalyvauti Akcijoje tik gavę savo teisėtų atstovų sutikimą. Jei Akcijoje dalyvauja nepilnametis, laikoma, kad jo teisėti atstovai susipažino su Taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Akcijoje.
11. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Krekenavos agrofirma“ ir UAB „Bigudy“ darbuotojai ir jų šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai, vaikaičiai, broliai, seserys, tėvai ir seneliai) – Akcijos laimėtojai (toliau – prizų laimėtojai) tai patvirtina pasirašydami prizų priėmimo-perdavimo aktą.
12. Konstatavus, kad išvardytų įmonių darbuotojas arba jo šeimos narys dalyvavo Akcijoje ir tapo prizo laimėtoju, prizas tokiu atveju neįteikiamas.
13. Dalyvaudami Akcijoje, dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir, kad Akcijos Organizatorius, Užsakovas ir jų paskirti asmenys gali tvarkyti jų duomenis Akcijos organizavimo tikslais, siekdami nustatyti prizų laimėtojus, juos paskelbti svetainėje www.KaiNorisiMesos.lt ir įteikti prizus. Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą Akcijos įgyvendinimą, prizų laimėtojų nustatymą ir prizų įteikimą.
13.1. Pateikdamas registraciją ar registruodamasis Akcijoje, dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi visą Akcijos laikotarpį ir vienerius metus po Akcijos laimėtojų paskelbimo. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami. Duomenys, esantys prizų priėmimo perdavimo aktuose, saugomi teisės aktuose nustatytą terminą.
13.2. Visiems dalyviams šiomis Taisyklėmis yra pateikiama tokio pobūdžio informacija: „Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi įmonės UAB „Bigudy”, Maironio g. 28, Kaunas, įmonės kodas 302474726, ir įmonės UAB „Krekenavos agrofirma“, įmonės kodas: 168586873, adresas: Mantvilonių k. 1, Mantviloniai, LT-57346 Kėdainių r. (toliau kiekvienas atskirai ir kartu – „Asmens duomenų tvarkytojas“), laikantis Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymuose nustatytų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos ir/ar Europos sąjungos įstatymai.
14. Akcijos dalyvių asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, el. pašto adresas) yra pateikiami laisva valia ir gali būti panaudoti tik Akcijos organizavimo tikslais. Akcijos dalyvių vardai ir pavardės bus skelbiami internetinėje svetainėje www.KaiNorisiMesos.lt.
15. Akcijos dalyviai gali pareikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Akcijos žaidime.
15.1. Informaciją apie asmens duomenis suteikia Akcijos Organizatorius, kuris reikalingą informaciją gauna iš Asmens duomenų tvarkytojo. Privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus asmens tapatybę, taip pat el. paštu akcija@bigudy.lt.
15.2. Akcijos dalyvis gali bet kada kreiptis į Akcijos Organizatorių el. paštu akcija@bigudy.lt prašydamas panaikinti jo registracijos Akcijoje duomenis, Akcijos Organizatorius įsipareigoja susisiekti su Asmens duomenų tvarkytoju ir sutvarkyti visus su duomenų panaikinimu susijusius klausimus. Asmens duomenų tvarkytojas per 5 darbo dienas įsipareigoja sunaikinti Akcijos dalyvio pateiktus duomenis. Tokiu atveju dalyvis netenka teisės dalyvauti Akcijoje ir pretenduoti į Akcijos prizus.
15.3. Asmens duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Asmens duomenų tvarkytojo darbuotojai ir/ar Akcijos Organizatoriaus darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Akcijos dalyvių asmens duomenis.

DALYVAVIMO AKCIJOJE SĄLYGOS

16. Akcijoje norintis dalyvauti asmuo Akcijos laikotarpiu, nuo 2021 birželio 28d. iki 2021 m. rugpjūčio 8d. (imtinai), turi pirkti bet kokius du termiškai apdorotus „Krekenavos“ gaminius „Iki“ ir „Iki Express“ parduotuvėse visoje Lietuvoje ir registruoti pirkimo čekius internetiniame puslapyje www.KaiNorisiMesos.lt. Visi akcijoje dalyvaujantys gaminiai yra pateikti priede Nr.1.
17. Vieną prekių čekį per visą Akcijos laikotarpį galima registruoti tik vieną kartą.

LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

18. Akcijos dalyvis, užsiregistruoja Akcijos puslapyje pateikdamas savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą bei gyvenamos vietos adresą, bei įkeldamas pirkimo kvito nuotrauką.
19. Akcijos dalyvis, privalo saugoti pirkimo čekį iki Akcijos pabaigos, kad galėtų įrodyti Akcijoje dalyvaujančių produktų pirkimo faktą. Pateikdamas (registruodamas) savo duomenis dalyvavimui Akcijoje pagal šių Taisyklių 18 punkto reikalavimus, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, tai pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas pateikiant duomenis. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos joje dalyvaujantį asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia Akcijos Taisykles.
20. Laimėtojų traukimai vyks etapais:
1 etapas: liepos 5d.
2 etapas: liepos 12d.
3 etapas: liepos 19d.
4 etapas: liepos 26d.
5 etapas: rugpjūčio 2d.
6 etapas: rugpjūčio 10d.
21. Kiekvieno etapo metu bus išrenkama po vieną pagrindinio prizo KAMADO BONO GRANDE grilio laimėtoją ir po 33 “Krekenavos” mėsos rinkinių laimėtojus.
22. Prizų laimėtojų sąrašai viešai skelbiami www.KaiNorisiMesos.lt svetainėje visą Akcijos laikotarpį ir vienerius metus po Akcijos laimėtojų paskelbimo.

PRIZŲ ATSIĖMIMAS

23. Prizus saugo Akcijos Užsakovo įgaliota šalis – Organizatorius UAB „Bigudy”, Maironio g. 28, Kaunas. Prizai laimėtojams siunčiami paštu asmeniškai.
24. Taisyklių 8 punkte minimų visų Akcijos prizų laimėtojai, turi susisiekti su Akcijos organizatoriumi el.paštu akcija@bigudy.lt ne vėliau negu iki 2021 rugpjūčio 15d. 23:59 val. Jei prizo laimėtojas nesusisiekia su Organizatoriumi per minėtą terminą, jis netenka teisės į laimėtą prizą.
25. KAMADO BONO GRANDE griliaus laimėtojų bus prašoma pateikti asmens kodą Akcijos Organizatoriui el.paštu, kad Užsakovas galėtų sumokėti su prizo įteikimu susijusius mokesčius.
26. Prizo laimėtojui nepateikus šių Taisyklių 18 ir 19 punkte nurodytų duomenų ir/arba informacijai nesutampant su prizą laimėjusios registracijos informacija, prizas neįteikiamas.
27. Atsiimdamas prizą, laimėtojas ar jo įgaliotas asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą, o jei prizą atsiima įgaliotinis – teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą).
28. Jei prizo – KAMADO BONO GRANDE griliaus – laimėtojas yra nepilnametis asmuo, laimėtojas prizą gali atsiimti kartu su teisėtu pilnamečiu atstovu, pateikus prizo laimėtojo atstovavimą pagrindžiančius dokumentus ir savo bei prizo laimėtojo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą).
29. Prieš atsiimant prizus, prizų laimėtojai ir Akcijos Organizatorius, kuris yra įgaliota šalis, pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą. Gavę prizą ir pasirašę priėmimo-perdavimo aktą, prizų laimėtojai Akcijos Užsakovui, Organizatoriui ar jo įgaliotai šaliai nebegali reikšti jokių pretenzijų dėl prizo.
30. Prizai laimėtojams bus pristatomi iki 2021 m. rugsėjo 15 d. (imtinai).
31. Akcijos Užsakovas ir Organizatorius neatsako už prizų laimėtojams galimai padarytus nuostolius, atsiradusius naudojantis prizu.
32. Laimėti prizai negali būti pakeisti jokiu kitu prizu, prizo vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais.
33. Su prizo atsiėmimu susijusios papildomos išlaidos, nenurodytos šiose Taisyklėse, prizų laimėtojams nekompensuojamos.
34. Prizai, kurie nėra išduoti ar laimėtojai jų nepasiėmė pagal šias Taisykles, iš naujo nelošiami ir jų vertė grynaisiais pinigais neišmokama.
35. Organizatorius neatsako už Akcijos dalyvių pasitraukimą iš Akcijos, taip pat prizų neišdavimo atvejus, kai nesilaikoma šių Taisyklių arba kai Akcijos dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, arba jei su prizų laimėtojais nepavyko susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus ir jo įgaliotos šalies.
36. Užsakovas ir Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar sustabdyti Akciją ir neišduoti prizų tais atvejais, kai susidaro nenugalimos jėgos aplinkybės. Užsakovas ir/ar Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Akcijos sąlygas ir Taisykles. Apie Akcijos sustabdymą, Taisyklių keitimą Organizatorius privalo pranešti internetiniame puslapyje www.KaiNorisiMesos.lt.
37. Visos pretenzijos dėl Akcijos organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai Akcijos Organizatoriui UAB „Bigudy“, įmonės kodas: 168586873, adresas: Maironio g. 28, Kaunas iki 2021 rugpjūčio 8d. Skunde išdėstomos visos aplinkybės, jos pagrindžiamos, pridedami skundą pagrindžiantys dokumentai.
38. Po 2021 m. rugpjūčio 8d. pateikti skundai nebenagrinėjami.
39. Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia atsakymus per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo pretenzijos gavimo.
40. Užsakovo, Organizatoriaus ir Akcijos dalyvių teisės ir pareigos nurodytos tik šiose Taisyklėse.

PRIEDAS NR.1

Prekės pavadinimas

Prekės EAN kodas

 

 

Virtas "Be E" paštetas, 150g

4770609161087

Virtas "Pasaka" paštetas, 150g

4770609160783

Virta "Kai norisi Mėsos" vištienos dešra, 340g

4770609163678

Virta "Kai norisi Mėsos" dešra, kg

2599686

Virta "Kai norisi Mėsos" dešra, 340g

4770609162138

Virta "Kai norisi Mėsos" dešra, griežinėliais 190g

4770609172526

Virta "Bajorų" dešra su lašinukais, 400g

4770609166549

Virta "Bajorų" dešra, 400g

4770609162626

Virta "Daktariška" dešra, 320g

4770609168444

Virta "Dzūkų" dešra, kg

23028463

Virta "Dzūkų" dešra, 500g

24609928

Virta "Ekstra" dešra su lašinukais, 320g

4770609168451

Virta "Ekstra" dešra su lašinukais, 570g

4770609166228

Virta "Ekstra" dešra, 570g

4770609166211

Virta "Ekstra" dešra su lašinukais, kg

21181850

Virta TOSTY dešra, griežinėliais 190g

4770609172489

Virtas TOSTY kumpis, griežinėliais 190g

4770609172496

Virtos "Bavariškos" kepamosios dešrelės, 500g

4770609176159

Virtos "Kai norisi Mėsos" pieniškos dešrelės, 280g

4770609161988

Virtos "Kai norisi Mėsos" jautienos dešrelės, 280g

4770609163005

Virtos "Kai norisi Mėsos" KIDS dešrelės, 230g

4770609165993

Virtos "Kai norisi Mėsos" pieniškos dešrelės, 430g

4770609171390

Virtos "Bajorų" pieniškos dešrelės, 240g

4770609167386

Virtos "Bajorų" pieniškos dešrelės, 720g

4770609171383

Virtos "Klaipėdos" pieniškos dešrelės, 300g

4770609162930

Virtos "Mokinių" dešrelės, 750g

4770609168369

Virtas karkos vyniotinis (nepjaustytas), kg

24609269

Virtas Kiaulienos kepenų slėgtainis (nepjaustytas), kg

23545699

Karštai rūkytas "Kai norisi Mėsos" servelatas, 280g

4770609163753

Karštai rūkyta "Krekenavos Skilandinė" dešra, 400g

4770609176388

Karštai rūkyta "Krekenavos Skilandinė" dešra, 800g

23028919

Karštai rūkytas "Bajorų" saliamis, 400g

4770609167935

Kepta "Bajorų Ekstra" dešra, griežinėliais 180g

4770609176371

Karštai rūkytos "Bavariškos" Grill dešrelės, 500g

4770609176166

Karštai rūkytos "Kabanosy" dešrelės, 500g

4770609171093

Karštai rūkytos "Kai norisi Mėsos" Medžiotojų dešrelės, 230g

4770609162459

Karštai rūkytos kiaulienos dešrelės "Dūzgės", 100g

4770609165771

Karštai rūkytos Medžiotojų dešrelės, 600g

4770609162206

Šaltai rūkyta "Kai norisi Mėsos" dešra, 230g

4770609162763

Šaltai rūkyta BAJORŲ dešra, 230g

4770609167140

Šaltai rūkyta "Česnakinė" dešra, 230g

4770609162213

Šaltai rūkyta "Krekenavos Skilandinė" dešra, 350g

4770609161032

Šaltai rūkyta "Krekenavos Skilandinė" dešra, griežinėliais 105g

4770609172519

Vytinta "Kai norisi Mėsos" dešra, 200g

4770609162428

Vytinta "Bajorų" dešra, 200g

4770609167157

Vytinta "Kiaulienos Kapotinė" dešra, 200g

4770609166419

Vytinta "Vytauto" dešra, 200g

4770609162268

Vytintos "Kai norisi Mėsos" dešrelės, 200g

4770609162923

Vytintos "Kai norisi Mėsos" dešrelės su Jalapeno pipirais, 200g

4770609171109

Vytintos dešrelės "Dūzgės", 100g

4770609164422

Vytintos "Be E" dešrelės, 250g

4770609165153

Vytintos vištienos dešrelės "Dūzgės", 100g

4770609164446

Karštai rūkyta kiaulienos šoninė, 300g

24609415

Karštai rūkyta "Panevėžio file", 800g

24609514

Karštai rūkyta "Panevėžio file", 300g

24609407

Karštai rūkytas "Bajorų" kumpis, 400g

23027776

Sūdyti IBERICO lašiniai, 300g

23286431

Vytintas "Bajorų" kumpis, 360g

23548955